Hoàn tiền học phí

Nếu Người học không hài lòng với khóa học mua tại Infinity Trading, Người học có thể đề nghị hoàn tiền học phí với điều kiện chưa học quá 20% thời lượng Khóa đào tạo và phải có đơn đề nghị hoàn tiền học phí theo mẫu.

Quy trình hoàn trả học phí cho Người học

Bước 1: Người Học gửi đề nghị hoàn trả học phí theo mẫu tại đây: https://forms.gle/SWxS6zdYGkzkVj1VA

Bước 2: Infinity Trading sẽ phản hồi yêu cầu của Người học trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Infinity Trading sẽ thực hiện hoàn tiền học phí theo thông tin Người học cung cấp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi phản hồi yêu cầu hoàn tiền của Người học.

Last updated