👨‍🎓Dành cho Học viên

Người học có thể truy cập bất kì sản phẩm và kiến thức được cung cấp miễn phí trên nền tảng Infinity Trading.

Đối với Sản phẩm hoặc Kiến thức có tính phí từ Chuyên gia, Người học phải trả phí để được cấp quyền truy cập và phê duyệt tham gia khóa học.

Last updated